research

Research typer | Field og desk research

Velkommen til en dybdegående udforskning af de to mest fundamentale søjler inden for research: Field og Desk Research. Uanset om du er en iværksætter, en studerende eller en professionel forsker, er forståelsen af disse forskningstyper afgørende for at indsamle præcise og relevante data, som kan forme dine konklusioner og strategiske beslutninger. I dette udvidede blogindlæg vil vi ikke blot genopfriske de grundlæggende aspekter af begge typer, men også tage et dyk ned i de mere nuancerede detaljer, der gør hver metode unik.

Field research, eller forskning i felten, er din direkte rute til frisk, ikke-forarbejdet data, høstet direkte fra kilden. Det er en rejse ud i den virkelige verden for at indsamle nye oplysninger og indsigter, som ingen andre endnu har adgang til. Fra en-til-en interviews til dybdegående observationer, field research tilbyder en førstehåndsoplevelse af emnet i studiet.

På den anden side, står desk research, en metode, der dykker ned i eksisterende kilder for at udvinde værdifuld information. Denne tilgang indebærer analyse af data, som allerede er indsamlet af andre – fra offentlige databaser til akademiske studier. Det er som at dykke ned i et hav af forhåndsindsamlet viden, der venter på at blive opdaget og anvendt i en ny kontekst.

I dette blogindlæg vil vi udforske, hvordan du kan anvende og kombinere disse to typer for at opnå de mest omfattende resultater. Vi vil også diskutere nye tendenser og teknologier, der transformerer landskabet inden for begge forskningsmetoder. Så lad os begynde vores rejse ind i verdenen af field og desk research, og udforske, hvordan disse metoder kan berige dit projekt, din virksomhed eller din akademiske forskning eller undersøgelse.

Læs også: Den fuldkomne guide til copywriting

Field research (også kaldet primære data)

Research typer Field og desk research - Field research (også kaldet primære data)

Når vi taler om field research, begiver vi os ind i en verden, hvor den direkte interaktion med vores undersøgelsesemne eller -population er nøglen. Denne undesøgelsestype og -metode er dybt forankret i ideen om at indsamle primære data – det vil sige, information, der er indsamlet førstehånds og ikke tidligere er bearbejdet eller analyseret af andre. Men hvad betyder det præcis, og hvordan kan det anvendes mest effektivt?

Det giver os mulighed for at observere adfærd, tendenser og holdninger i deres naturlige miljø. Dette kan være særligt værdifuldt, når du søger autentiske svar og dybere indsigt. For eksempel, når en virksomhed ønsker at forstå kundernes ægte reaktioner på et nyt produkt, eller når en social forsker udforsker adfærdsdynamikker i en bestemt gruppe.

En af de største fordele ved field research er dens fleksibilitet i metodevalg. Her er nogle af de mest anvendte metoder:

 1. Interviews: Disse kan variere fra strukturerede, formelle samtaler til mere afslappede, uformelle dialoger. De kan udføres ansigt-til-ansigt, over telefonen, eller endda via videoopkald. Den personlige interaktion giver dybde og nuancer, som er svære at fange gennem andre metoder.

 2. Fokusgrupper: Denne metode involverer samling af en gruppe individer for at diskutere et bestemt emne. Dynamikken i gruppen kan frembringe indsigter, som individuelle interviews måske ikke afdækker.

 3. Spørgeskemaer: Disse kan distribueres online (via websider, sociale medier, e-mail) eller i fysisk form. De giver mulighed for at indsamle data fra et større antal personer på en struktureret måde.

 4. Observation: At observere adfærd i dens naturlige miljø kan give uvurderlige indsigter, som ikke kan opnås gennem direkte spørgsmål.

 5. Prøveprodukter og -ydelser: At tilbyde prøveversioner af produkter eller tjenester og derefter indsamle feedback kan være en effektiv måde at indsamle data på.

Selvom field research tilbyder mange fordele, såsom eksklusiv adgang til data og muligheden for at tilpasse undersøgelsen til specifikke behov, er det vigtigt også at overveje ulemperne. Field research kan være tidskrævende og dyr, og kvaliteten af dataene kan variere afhængigt af forskerens færdigheder og respondenternes ærlighed.

I de følgende afsnit vil vi dykke dybere ned i, hvordan du kan udnytte disse metoder til din fordel, og hvordan du kan balancere dem med desk research for at opnå en omfattende forståelse af dit studieområde.

Fordele og ulemper ved field research

Når du dykker ned i field research, er det vigtigt at forstå både de muligheder og begrænsninger, som metoden indebærer. Her er et nærmere kig på fordelene og ulemperne ved denne tilgang:

Fordele

 1. Tilgang til unikke data: Field research giver adgang til original, primær data, som ikke findes andre steder. Denne eksklusivitet kan give et konkurrencefortrin og dybere indsigt i dit specifikke emneområde.

 2. Højere detaljeniveau: Ved direkte interaktion med studieemner eller -miljøer kan du indsamle nuancerede og detaljerede informationer, som er svære at opnå via sekundære kilder.

 3. Større kontrol over dataindsamling: Du har mulighed for at designe og tilpasse din dataindsamlingsproces, så den præcist møder dine forskningsbehov.

 4. Mulighed for at observere naturlig adfærd: I modsætning til kontrollerede, laboratoriebaserede studier giver det mulighed for at observere og analysere adfærd i dens naturlige kontekst.

Ulemper

 1. Tids- og ressourcekrævende: Det kan være tidskrævende, især når det kommer til planlægning, udførelse og analyse af data. Det kan også kræve betydelige økonomiske ressourcer.

 2. Potentielt bias: Forskerens tilstedeværelse eller den måde, data indsamles på, kan påvirke deltagerens adfærd og svar, hvilket kan introducere bias i studiet.

 3. Udfordringer med datakvalitet: Kvaliteten af data indsamlet gennem field research kan variere markant og er afhængig af faktorer såsom forskerens evner og respondenternes villighed til at deltage ærligt.

 4. Analytiske kompleksiteter: Data indsamlet gennem field research kan ofte være mere komplekse at analysere sammenlignet med data fra mere strukturerede, kvantitative metoder.

At forstå disse fordele og ulemper er afgørende for effektivt at udnytte primære data i dine projekter. Det hjælper dig med at afveje, hvornår denne metode er den mest passende, og hvordan du kan minimere potentielle ulemper for at sikre, at din forskning er både valid og pålidelig.

Desk research (også kaldet sekundære data)

Efter at have undersøgt første type, der indebærer direkte dataindsamling fra kilder, skifter vi nu fokus til desk research. Denne metode er en anden vital tilgang i forskningens verden og tjener som et værdifuldt supplement til de data, der indsamles i felten.

Hvad er desk research?

Desk research, også kendt som sekundære data, omfatter indsamling af data, der allerede eksisterer. Det involverer en grundig gennemgang og analyse af tidligere udført forskning, offentlige data, rapporter, akademiske publikationer og andre tilgængelige informationskilder. Det adskiller sig fra field research ved at det ikke fokuserer på at skabe nye data, men snarere at udforske og genbruge eksisterende information for at opnå nye perspektiver eller bekræfte tidligere fund.

Anvendelse

Det spiller en central rolle i mange forskningsinitiativer, hvor det tjener flere formål:

 1. Forberedende undersøgelse: Før du begynder på field research, kan desk research hjælpe dig med at forstå det eksisterende landskab og identificere eventuelle mangler i den aktuelle viden. Det kan også hjælpe med at definere eller forbedre dine forskningsspørgsmål.

 2. Kontekstualisering: Det giver mulighed for at placere dine field research fund i en bredere kontekst. For eksempel, hvis dine field research resultater er forskellige fra eksisterende data, kan sekundære data hjælpe dig med at forstå hvorfor.

 3. Supplerende information: I nogle tilfælde kan det supplere data indsamlet gennem field research, hvilket giver et mere fuldstændigt billede af det emne, du studerer.

At integrere desk research i dit overordnede forskningsdesign giver en mere holistisk tilgang. Det tillader dig at bygge på eksisterende viden, mens du stadig søger nye opdagelser gennem primære data. Sammen kan disse metoder give en dybere og mere omfattende forståelse af dit forskningsområde.

Fordele og ulemper ved desk research

Selvom desk research er en uvurderlig kilde til information, er det vigtigt at forstå både dens styrker og begrænsninger for at udnytte den mest effektivt. Her er en gennemgang af de primære fordele og ulemper ved desk research:

Fordele

 1. Tilgængelighed og bekvemmelighed: En af de største fordele ved desk research er, at den ofte er let tilgængelig. Med den digitale tidsalder er adgangen til et væld af informationer kun et klik væk, hvilket gør denne metode særligt bekvem.

 2. Omkostningseffektiv: I modsætning til field research, som kan være ressourcekrævende, er det ofte mere budgetvenlig, da den primært involverer analyse af eksisterende data.

 3. Tidsbesparende: Det kan spare tid, da den undgår den langvarige proces med dataindsamling, som er nødvendig i field research.

Ulemper

 1. Mangel på specifikation: Det kan mangle den dybde og specifikation, som kan opnås gennem field research, især når det kommer til meget specifikke forskningsspørgsmål eller unikke datakrav.

 2. Forældet information: En væsentlig ulempe er, at informationen kan være forældet. Da det afhænger af allerede eksisterende data, er der en risiko for, at informationen ikke afspejler de nuværende forhold eller tendenser.

 3. Potentiel bias: Der er også en risiko for bias i sekundære datakilder, da disse data er blevet indsamlet og præsenteret med et bestemt formål, som måske ikke stemmer overens med dit eget forskningsformål.

Selvom desk research har sine begrænsninger, er det en uundværlig del af forskningsprocessen, især når den kombineres med field research. Ved at være opmærksom på disse fordele og ulemper kan du bruge desk research til effektivt at supplere dine primære dataindsamlingsmetoder og skabe et mere holistisk billede af dit forskningsområde.

Sammenligning af de to typer

Research typer Field og desk research - Sammenligning af de to typer

For at fuldt ud udnytte potentialet i enhver forskningsindsats, er det afgørende at forstå, hvordan field og desk research supplerer hinanden. Selvom hver metode har sine unikke styrker og begrænsninger, er deres kombinerede brug ofte nøglen til en dybdegående og omfattende forståelse af et emne.

Komplementære metoder

 • Field research: Denne metode er uundværlig, når der er behov for friske, upartiske data eller når der ønskes en dybere forståelse af et specifikt emne eller en befolkningsgruppe. Field research er især værdifuld i situationer, hvor der er et behov for direkte observation eller interaktion for at opnå en autentisk forståelse af et emne.

 • Desk research: På den anden side er desk research ideel til indledende faser af et projekt, hvor det er nødvendigt at danne sig et overblik over det eksisterende videnlandskab. Det er også nyttigt for at validere eller supplere data indsamlet gennem field research.

Balance mellem begge typer

 • Indledende overblik og grundlag: Desk research kan give et solidt grundlag for at forstå et emne, hvilket kan hjælpe med at informere og forme designet af field research.
 • Validering og supplering: Efter at have indsamlet data gennem field research, kan desk research bruges til at validere fundene og fylde eventuelle videnhuller.

Ved at balancere brugen af både field og desk research kan forskere sikre, at de ikke kun stoler på en enkelt kilde eller metode til deres fund. Dette skaber et mere robust og pålideligt grundlag for konklusioner og anbefalinger.

Integrering af field og desk research i undersøgelse

For at opnå de mest robuste og pålidelige resultater i undersøgelser, er det vigtigt at integrere både field og desk research på en måde, der udnytter styrkerne ved begge metoder. Denne integration kan tage flere former og skal tilpasses efter det specifikke forskningsprojekts krav og mål.

Trinvis Integration af Forskningsmetoder

 1. Start med desk research: Indled dit projekt med en omfattende desk research-fase. Brug denne fase til at indsamle eksisterende data og teorier om dit emne. Denne viden kan hjælpe med at definere eller skærpe dine forskningsspørgsmål og -hypoteser, og den kan også identificere eventuelle huller eller områder, der kræver yderligere udforskning gennem field research.

 2. Udførelse af field research: Med baggrundsinformationen fra desk research kan du nu planlægge og udføre din field research mere målrettet. Dette kan involvere interviews, observationer, spørgeskemaer eller eksperimenter, som er designet til at udforske de specifikke områder eller spørgsmål, der blev identificeret i den indledende fase.

 3. Sammenkædning og analyse: Efter indsamling af data gennem field research, vend tilbage til din indledende undersøgelse for at sammenligne dine fund. Dette kan indebære at krydsreferere dine resultater med eksisterende teorier, undersøgelser og data for at se, hvor de stemmer overens eller afviger.

 4. Konklusion og videre undersøgelse: Brug de kombinerede data fra begge undersøgelser til at danne dine konklusioner. Dette kan også omfatte anbefalinger til yderligere undersøgelse, der kan bygge videre på dine fund.

Tips og tricks til effektiv undersøgelse

At mestre kunsten at udføre effektiv undersøgelse kræver både praksis og kendskab til nogle nøglestrategier. Uanset om du udfører field research, desk research eller en kombination af begge, kan følgende tips hjælpe dig med at optimere din undersøgelsesproces og sikre, at du indsamler og analyserer data på den mest effektive måde.

1. Definer dit spørgsmål klart:

 • En klar definition af dit forskningsspørgsmål eller -hypotese er afgørende. Dette vil guide din undersøgelse og sikre, at du forbliver fokuseret på det, der er vigtigst for din undersøgelse.

2. Vælg den rigtige metode:

 • Vælg den undersøgelsessmetode, der bedst passer til dit spørgsmål. Overvej nøje, om field research, desk research eller en kombination vil være mest effektiv til at indsamle de nødvendige data.

3. Brug teknologi til din fordel:

 • Udnyt digitale værktøjer og software til dataindsamling og -analyse. Online spørgeskemaer, analytiske platforme og databehandlingsværktøjer kan spare tid og forbedre nøjagtigheden.

4. Vær kritisk over for dine kilder:

 • Når du indsamler sekundære data, er det vigtigt at evaluere dine kilder kritisk. Overvej kildens troværdighed, aktualitet og relevans i forhold til dit forskningsspørgsmål.

5. Gennemfør frundig dokumentation:

 • Dokumentér alle dine datakilder og forskningsprocesser omhyggeligt. Dette er afgørende for at sikre, at din undersøgelse er transparent og kan valideres.

6. Vær åben for nye perspektiver:

 • Vær åben over for nye informationer og perspektiver, som du støder på under din undersøgelse. Vær parat til at justere dine hypoteser eller konklusioner baseret på de data, du indsamler.

7. Planlæg og organiser din tid effektivt:

 • Effektiv forskning kræver god tidsstyring. Planlæg din undersøgelsesproces og sæt realistiske tidsrammer for hvert trin.

8. Tag højde for etiske overvejelser:

 • Især i primær dataindsamling er det vigtigt at overveje de etiske aspekter af din dataindsamling, herunder informeret samtykke og beskyttelse af deltageres privatliv.

Ved at følge disse tips kan du sikre, at din proces ikke kun er grundig og nøjagtig, men også tids- og ressourceeffektiv. Husk, at god undersøgelse ofte er resultatet af omhyggelig planlægning og en velovervejet tilgang.

Nye tendenser og teknologier i research

I takt med at den teknologiske udvikling skrider frem, ændres landskabet for både field og desk research. Disse nye tendenser og teknologier tilbyder spændende muligheder for at forbedre og udvide forskningsmetoderne, hvilket gør dem mere effektive, præcise og tilgængelige.

Indflydelsen af digital teknologi

 • Online dataindsamling: Med fremkomsten af internettet er der åbnet op for nye måder at indsamle data på. Online spørgeskemaer, virtuelle fokusgrupper og digitale interviews er blot nogle af de værktøjer, der gør field research mere tilgængelig og mindre tidskrævende.

 • Big data og analyseværktøjer: Desk research drager fordel af big data og avancerede analyseværktøjer, som kan behandle store datamængder hurtigt og effektivt. Dette gør det muligt at identificere mønstre, tendenser og indsigter, som tidligere var utilgængelige.

Social Media som research værktøj

 • Indsamling af data på sociale medier: Sociale medier har åbnet nye veje for både begge undersøgelsesmetoder. Disse platforme tilbyder en rig kilde til offentlige holdninger, adfærd og interaktioner, hvilket er værdifuldt for en bred vifte af forskningsformål.

AI og maskinlæring

 • Automatiseret dataanalyse: Kunstig intelligens (AI) og maskinlæring revolutionerer måden, data analyseres på. Disse teknologier gør det muligt at gennemgå komplekse datasæt hurtigt og identificere mønstre eller forbindelser, som måske ikke er umiddelbart tydelige for mennesker.

Mobile teknologier og App-baseret research

 • Mobil dataindsamling: Med smartphones og tablets bliver det stadig nemmere at indsamle data i realtid. App-baseret research tillader indsamling af data fra respondenter uanset deres geografiske placering.

Disse teknologiske fremskridt skaber nye muligheder for forskere, men de medfører også nye udfordringer, især med hensyn til databeskyttelse og etik. Det er vigtigt for forskere at holde sig ajour med disse udviklinger og forstå, hvordan de kan integreres ansvarligt og effektivt i deres arbejde.

Afsluttende tanker

Når vi nu nærmer os afslutningen på vores dybdegående gennemgang af begge typer, er det vigtigt at reflektere over den centrale rolle, disse tilgange spiller i at skabe en solid og pålidelig base for viden og indsigt. Ved at kombinere den direkte dataindsamling fra feltet med den omfattende analyse af eksisterende informationer, opnår vi en synergetisk effekt, der beriger vores forståelse og bidrager til mere informerede konklusioner.

Denne integrerede tilgang sikrer, at vi ikke kun stoler på en enkelt kilde eller synsvinkel, men at vi drager fordel af et mere holistisk billede af det emne, vi studerer. Med de fremskridt, der sker inden for teknologi og digitale værktøjer, åbnes der nye døre for at udforske og analysere informationer, hvilket fører til endnu dybere og mere indsigtsfulde resultater.

Uanset om du er en studerende, der starter på din akademiske rejse, en iværksætter, der søger at forstå dit marked bedre, eller en forsker, der udforsker komplekse emner, er en velovervejet og metodisk tilgang til indsamling og analyse af data afgørende. Ved at anvende disse metoder med omhu og kritisk tænkning kan du opnå indsigter, der ikke blot er dybdegående og præcise, men også yderst relevante for dit specifikke formål.

Således slutter vores rejse gennem de fascinerende aspekter af begge typer. Med denne viden i hånden er du nu bedre rustet til at navigere i verdenen af informationssøgning og analyse, hvilket vil berige dine projekter, strategier og akademiske bestræbelser.

Flere artikler

Startup Magazine

NYHEDSBREV

STARTUP MAGAZINE new logo white

TILMELD DIG VORES NYHEDSBREV OG MODTAG
NYT OM NYE ARTIKLER OG PRODUKTER